Katër Nivele trajnimi që aftësojnë në Lidership, Komunikim, Karrierë

Trajnim i THELLUAR – LIDERSHIP

Kohëzgjatja
5 JAVË

Teoritë e marrjes së vendimeve
Leximi i ekuacionit të përzgjedhjes së alternativës që maksimizon suksesin

Orë Praktikë vendimarrje

pjesëmarrësit vendosen ne kushte të marrjes së vendimeve mes alternativave opsionale në organizim, në drejtim apo në strategji


Lidership effiçient; të udhëheqësh me perfomancë të lartë.

MË TË MIRËT NË KRYE!

Mardhënia mes lidershipit që i maksimizon forcat dhe përformancës së organizatës

Orë Praktikë

Komunikimi dhe përzgjedhje mes profileve të ndryshme individësh për detyra dhe qëllime të ndryshme.


Teknologjia e informacionit avantazhet dhe dis-avantazhet e komunikimit në lidership sot; metodat efiçiente të imazhit virtual

Fuqia e imazhit të liderit!

Teknikat aktuale të rrjeteve sociale; suksesi i shpejtë dhe i sigurt

Orë Praktikë

Zgjedhja e imazhit të duhur ndaj qëllimit


Lideri Komunikimi drejtimit; të përzgjedhës dhe të bësh bashkë”

Mëso mbi teknikat kryesore të udheheqësit në raport me burimet humane

“Lider JE, sepse KE të tjerë që të ndjekin!”

Si të përzgjedhësh më të mirët që ndiqen nga të tjerë dhe bëji bashkë të jenë me ty!

Metodat e pajisjes me të dhëna, statistikore dhe informative mbi çështjet e Interpretim i të dhënave

Avantazhi i dytë i liderit ë shtë informacioni.

Metoda e njohjes së të dhënave dhe mbështetja në statistika dhe gjetje.


Jepi zgjidhje dilemave; ilustrime dhe ushtrime praktike ku i trajnuari do të performojë duke u vendosur në kushtet e një drejtuesi mbi çështje të caktuara

Si ndërtohet një fjalë/fjalim motivues

PRAKTIKË LIDERSHIPI

Mbi diagnostikimin e karakteristikave të grupit apo audiencës që kërkon të udhëheqësh dhe influencosh